top of page

Regulamin dla uczniów

Regulamin dotyczy wstępu do szkoły i korzystania z usług oferowanych przez Surja Joga Maria Puls z siedzibą przy ul. Krzywa 12 lok. 5, 40-061 Katowice, NIP 6342577036, REGON 368775090, określaną dalej jako Szkoła. Osoba korzystająca z usług szkoły określana będzie dalej Studentem.

§ 1. Karnety i opłaty
1.    Dołączyć do zajęć można w każdej chwili. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.
2.    Karnet jest ważny 31 dni od daty zarezerwowania pierwszych zajęć w ramach zakupionego karnetu.
3.    Karnet nie podlega przedłużeniu, a za niewykorzystane wejścia pieniądze nie są zwracane. Nie ma możliwości przedłużenia karnetu w przypadku nie wykorzystania wszystkich zajęć ani nie ma możliwości przeniesienia odwołanych przez siebie zajęć na datę późniejszą niż ważność karnetu.
4.    Każdy karnet ma określone daty ważności w ramach, których może być wykorzystany.
5.    Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
6.    Karnet upoważnia Studenta do wstępu na regularne zajęcia jogi, zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych rodzajów karnetów i w ramach aktualnego grafika Szkoły.
7.    Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w grafiku zajęć, uwzględniającego m.in.: ustawowe dni wolne od pracy, zamiany nauczycieli, sezonowe
spadki frekwencji na zajęciach, itp. Aktualny grafik jest dostępny na stronie www.surjajoga.pl oraz www.surjajoga.systemate.pl a także na kanałach Social Media, takich jak Facebook (www.facebook.com/SurjaJoga)
8.    Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zapisów. Zapisu można dokonać w recepcji szkoły lub elektronicznie poprzez swoje konto w systemie www.surjajoga.systemate.pl
9.    Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby
trzecie.
10.    Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Studenta. Student
zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się, Student
wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych w celu realizacji zakupionych usług. Polityka Prywatności Surja Joga Maria Puls dostępna jest dla wszystkich Studentów w recepcji Szkoły oraz w formie on-line na www.surjajoga.pl
11.    Zarejestrowany Student otrzymuje dostęp do swojego profilu na stronie www.surjajoga.systemate.pl, gdzie może rezerwować i odwoływać rezerwację na zajęciach, oraz dokonywać płatności.
12.    Zajęcia można odwołać poprzez swoje konto w systemie Systemate nie później niż:
- 3 godziny przed zajęciami w przypadku zajęć o godzinach: 9:00, 17:30, 19:30
- do godziny 22:00 dnia poprzedzającego w przypadku zajęć o godzinie 7:00
13.     Dane osobowe Studenta wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie szkoły, po wyrażeniu osobnej zgody przez osobę udostępniającą dane osobowe.
14.    Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych zgodnych z RODO. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

§2. Korzystanie z usług

1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo:
- korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
- używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki, paski itp.
-  używać na sali ćwiczeń własnej maty do jogi,
- korzystać z rad i wskazówek nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną
całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i wskazówek nauczyciela
powinny przychodzić na zajęcia punktualnie, najlepiej 15 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
3. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć
nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
4. Student nie powinien opuszczać zajęć przed ich zakończeniem bez istotnego powodu,
ponieważ powoduje to zakłócenie komfortu innych osób ćwiczących.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie
w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie, przyjmuje do
wiadomości, że ćwiczenie bez zastosowania się do rad i instrukcji nauczyciela może
mieć negatywny wpływ na zdrowie.
6. Ze względu na higienę oraz komfort uczestników zajęć, na salę ćwiczeń nie wchodzi się
w obuwiu ani odzieży wierzchniej, nie korzysta się z urządzeń elektronicznych oraz nie
wnosi żadnych przedmiotów nie potrzebnych w trakcie zajęć.

7. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi zawczasu nie poinformuje nauczyciela o problemie. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń lub nie stosuje się do rad i wskazań nauczyciela. 
8. Student zobowiązany jest:
- do przestrzegania i zachowania ciszy i czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych zasad dobrego zachowania.
-  stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez nauczycieli i pracowników szkoły.
- Odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zaginięciem wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
- po każdym ćwiczeniu odłożyć użyty sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
-  zachowywać się tak, by nie zakłócić wykonywania ćwiczeń innym użytkownikom sali, nie powodować uszkodzenia lub zniszczenia mienia, ani pomieszczeń szkoły.
9. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi niewykorzystaną część opłaty za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

 

§3. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być kierowane pisemnie lub ustnie do pracowników szkoły, lub do kierownictwa szkoły pod adres: surjajoga.kontakt@gmail.com
2. Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres surjajoga.kontakt@gmail.com. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistnienia wydarzenie będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Szkołę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, a podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.
3. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren szkoły.
4. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt elektroniczny, audio, system grzewczy, wentylacyjny,
itp. bez porozumienia z pracownikiem szkoły.
5. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

 

bottom of page